Ouderraad
Contact:
or.fr@skovv.nl

Mail over de ouderbijdrage:
penningmeester.fr@skovv.nl

Wat is een Ouderraad (OR)?
De Ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders, van kinderen van de Franciscusschool, die activiteiten voor de kinderen organiseren buiten het lesprogramma. Verschillende activiteiten worden ieder jaar terugkerend georganiseerd. Informatie over de activiteiten kunt u vinden in de folder van de OR.

Wat doet de Ouderraad?
Achter de schermen is de ouderraad zeer nauw betrokken bij het organiseren van activiteiten die buiten het lesprogramma vallen. Voor elke activiteit wordt een commissie gevormd die doorgaans bestaat uit twee teamleden en twee OR-leden. Binnen deze commissie worden ideeën uitgewerkt welke in de OR-vergadering en in de teamvergadering besproken worden, waarna de organisatie en uiteindelijk de activiteit kan plaatsvinden. Bij deze activiteiten wordt vaak hulp van andere ouders gevraagd. Een aantal activiteiten staat hieronder weergegeven.

Financiën:
De activiteiten worden gefinancierd door de jaarlijkse vrijwillige bijdrage, aangevuld met acties. De financiële verantwoording legt de ouderraad af in jaarvergadering aan het einde van het schooljaar.

Belangstelling voor deelname aan Ouderraad?
Ouders met kind(eren) op de Franciscusschool kunnen zich aansluiten bij de Ouderraad. Ieder lid organiseert gemiddeld twee activiteiten in het schooljaar. Om de 6 a 8 weken vergadert de Ouderraad over de dan actuele activiteit(en) en andere zaken die de school aangaan.

De vergaderingen zijn openbaar dus kom de sfeer eens proeven, iedere belangstellende is van harte welkom. Zie de kalender voor de vergaderdata.

Heeft u ideeën voor de ouderraad?
Er is een ideeënbus in het halletje bij de hoofdingang(of geef het door aan één van de leden!)
Mailen kan natuurlijk ook: or.fr@skovv.nl

Huishoudelijk reglement OR.pdf